Hoppa till sidans innehåll

Föreningsinformation


Hjälp, jag är med i en förening!

 

Vad är en ideell förening? 

 Vad är min uppgift?  

 Hur kan jag påverka föreningens verksamhet?  

       Årsmöte (=föreningsstämma)  

       Hur skriver jag en motion?  

 Vad ska jag göra om jag är med i styrelsen?  

Vad ska jag göra om jag är revisor? 

Vad gör man i valberedningen? 

Kan jag få reda på föreningens ekonomi? 

 

För föreningsspecifik information, går till stadgarna för Alingsås dansklubb.


Vad är en ideell förening?

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell.
Med andra ord, man brukar vanligtvis inte få betalt för det arbete som man lägger ner, utan man deltar
utan ersättning, d v s ideellt.

De flesta föreningar har en årlig medlemsavgift och genom att betala denna avgift blir man medlem i föreningen.

För att  verksamheten ska fungera och upprätthållas måste även en ideell förening många gånger
köpa tjänster såsom tränare, lärare, utbildning, internettjänster, o.s.v.

Ideella föreningar arbetar ganska fritt och är skattebefriade för den ideella verksamheten.
Det saknas speciallagstiftning, istället tillämpas ett  regelverk.

 ß Tillbaka till början

Vad är min uppgift?

Medlemmen själv beslutar om hur mycket av sin tid hon eller han vill lägga på föreningsarbete. 
Ansvaret ligger alltid hos den enskilde medlemmen. Man kan inte förvänta sig att någon annan ska arbeta 
för att just jag ska få fördelar. Ingen enskild medlem ska heller särbehandlas.
Det ska vara roligt att vara med, och jag ska själv bidra till att föreningsverksamheten blir meningsfull.

 ß Tillbaka till början

Hur kan jag påverka föreningens verksamhet?

Årsmöte (=föreningsstämma)

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar är välkomna 
att få vara med och påverka. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte (enligt 17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet, från stadgarna). Varje medlem har en röst. Viktiga beslut för föreningens verksamhet tas under årsmötet.

”Årsmötet hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. … Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt av styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. ”(enligt 15 § Tidpunkt, kallelse, från stadgarna)

Ett anläggningsregister ska också vara upprättat. (Föreningens materiella anläggningstillgångar).
Även tillgångar som är helt "avskrivna" men som föreningen fortfarande har kvar ska finnas i registret.
När en tillgång avyttras ska tillgången tas bort från registret.

Val av ledamöter, revisorer, valberedning sker på årsmötet.

Valberedningen kan även föreslå mötesordförande och protokollförare till årsstämman.

Under årsmötet föreslår de om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året 
eller inte, alltså bevilja ansvarsfrihet.

Du kan själv lämna in förslag (=motion) på ändringar och åtgärder. Föreningsstämman fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag.

 ß Tillbaka till början

Hur skriver jag en motion?

En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på.
Om man vill att föreningen ska arbeta för en speciell fråga, t ex en viss typ av aktivitet eller 
en form av utbildning, eller andra frågor såsom stadgeändringar, ekonomifrågor,
arvoden, reseersättningar, information, insynsfrågor, o s v kan man påverka 
genom att skriva en motion till föreningens årsmöte.

När du är klar med din motion ska du lämna in den eller skicka den till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet (enligt §16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet, från stadgarna).

Innan en motion tas upp på årsmötet ska styrelsen avge ett yttrande. (I det här fallet avses vad styrelsen tycker om din motion.) Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas motionen. Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag 
på din motion. Då föreslår styrelsen årsstämman att tycka på ett speciellt sätt om motionen. Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsstämman, även de som 
styrelsen föreslår att de avslås.

Din motion kommer bifogas handlingarna inför årsstämman och meningen med det är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa igenom din motion och 
fundera över den före årsstämman.

Hur skriver jag en motion?

Du kan börja med att skriva ned på ett papper vad du vill påverka, och 
när du tycker att du fått med allt som du vill ha sagt kan du 
börja skriva motionen. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och 
formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

1. Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

2. Förslag Vad vill du att föreningen ska göra

3. Syfte (motivering) Skriv en text som berättar lite varför du tycker som du gör

4. Avslutning Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din 
motion och underteckna med ditt namn.

ß Tillbaka till början

Vad ska jag göra om jag är med i styrelsen?

Styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är dess verkställande organ.
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan föreningsstämmorna.

Styrelsen åligger att :

·          Verkställa beslut av föreningsstämman

·          Träffa avgörande i frågor som inte bedöms kräva stämmabeslut.

·          Förvalta föreningens tillgångar.

·          Utse firmatecknare.

·          Årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, (vilken skall ställas till revisorernas 
förfogande fyra veckor före ordinarie föreningsstämma).

·          Upprätta verksamhetsplan samt budget.

·          Yttra sig över till föreningsstämman inkomna motioner.

ß Tillbaka till början

Vad ska jag göra om jag är revisor?

Föreningens kontrollerande organ och valda av medlemmarna ( Ej Styrelsen ).

Uppgifter bl.a. :

·          Kontrollerar att räkenskaperna och bokföringen fungerar. Kontrollerar kvitton på alla in- och utbetalningar 
samt att kassörens bokslut är riktiga.

·          Lämnar en skriftlig rapport om sin granskning av föreningens räkenskap till årsmötet, revisionsberättelse.

·          Ta del av styrelseprotokoll.

·          Kontrollera att, beslut av årsstämman, har blivit verkställda under året.

·          Under årsmötet föreslår de om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året 
eller inte, alltså bevilja ansvarsfrihet.

En revisor får inte sitta med i styrelsen.

ß Tillbaka till början

Vad gör man i valberedningen?

En av de viktigaste funktionerna i en ideell förening, Valberedningen.

Valberedning, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en förening vars mål är att förbereda val av kandidater.

Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom en ny valberedning 
(eftersom det inte är föreningsmässigt lämpligt att föreslå sig själv).

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete. Misstanke om korruption kan då komma ifråga.

Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön och kompetens. (Det finns inga hinder för en valberedning att nominera inom sig själva till olika förtroendeposter, 
men det är viktigt att detta då sker på ett förtroendeingivande sätt.)

Valberedningen informerar alla medlemmar i ett tidigt skede inför årsmötet, vilka av styrelsens ledamöter som 
står i tur att avgå så att det finns god tid för att nominera och föreslå nya kandidater eller omval.

Val av ledamöter, revisorer, valberedning sker på årsmötet.

Valberedningen kan även föreslå mötesordförande och protokollförare till årsstämman.

Några månader efter att de nyvalda styrelseledamöterna har tillrätt, bör Valberedningen ta kontakt för att kontrollera
hur de blivit mottagna.

Valberedningens uppgift är också att i dialog med styrelsen hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar,
Valberedningen ska så långt det är möjligt säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att 
vara föreningens näst högsta beslutande organ.

ß Tillbaka till början

Kan jag få reda på föreningens ekonomi?

Om du deltar på årsmötet går föreningens resultat- och balansräkning igenom. Dessa bifogas årsmötesprotokollet och kan läsas närhelst under året.

ß Tillbaka till början

Regelverk för ideella föreningar

För att en ideell förening ska omfattas av de förmånliga reglerna enligt regelverket ska den uppfylla fyra krav:

·          Ändamålskravet

o  Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

o  Som allmännyttiga räknas bl.a. följande ändamål:

§   Främja vård och uppfostran av barn

§   Religiösa

§   Välgörande

§   Sociala

§   Politiska

§   Kulturella

§   Idrottsliga.

o  Föreningar som verkar för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen anses inte ha ett 
allmännyttigt ändamål.

·          Verksamhetskravet

o  Föreningen ska i den bedrivna verksamheten, till minst 90 procent, tillgodose det allmännyttiga ändamålet.

·          Öppenhetskravet

o  En öppen förening kännetecknas av, att alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar,
är välkomna som medlemmar.

·          Fullföljdskravet

o  För att ej bli skattskyldig krävs att föreningen aktivt fullföljer det allmännyttiga ändamålet. Fullföljdskravet är inriktat på
användningen av inkomsterna och innebär att dessa ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten.
För att uppfylla fullföljdskravet ska en förening använda minst 80% av nämnda slag av inkomster under året för den 
allmännyttiga verksamheten.

o  Med andra ord : En ideell förening får inte ha ett vinstsyfte, utan en vinst i en förening ska i princip återinvesteras för 
föreningens och verksamhetens utveckling.

(Det finns utrymme för dispens, i 5 årsperioder vid större investering.)

o  En styrelseledamot kan bli personligt betalningsansvarig för föreningens
skatter och avgifter om föreningen inte har betalat dem. En enskild medlem
har däremot inget personligt ansvar för föreningens åtaganden.
 

ß Tillbaka till början

 

Uppdaterad: 03 JAN 2012 15:57 Skribent: Hillevi Runesdotter

 

dansskor.se

Medlemmar får 10% rabatt

Postadress:
Alingsås DK - Danssport
Norra Strömgatan 9
44131 Alingsås

Kontakt:
Tel: 0708566162
E-post: styrelsen@alingsasda...

Se all info